REGULAMIN SZCZEGÓLNY UDZIAŁU W GRZE „SEX ROOM”

Cieszymy się, że zdecydowałeś się na Grę w „SEX ROOM” organizowanej przez Black Cat Escape Room sp. z o.o. Musisz mieć świadomość, że Poniżej znajdziesz zbiór zasad i warunków, których akceptacja jest niezbędna dla przystąpienia do rozgrywki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem udziału w Grze w pokoju „SEX ROOM” jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, potwierdzenie, że wszystkie postanowienia Regulaminu są dla Ciebie jasne

i zrozumiałe oraz że bezwzględnie akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod jego treścią.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują zapisy dokumentu „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”, zamieszczonego na stronie internetowej: https://blackcat.pl/regulamin Poprzez złożenie oświadczenia na dole Regulaminu akceptujesz również postanowienia ww. regulaminu.

3. Przy dokonywaniu rezerwacji Gry pokoju „SEX ROOM” w lokalu Black Cat Escape Room sp. z o.o. akceptacja Regulaminu poprzedza dokonanie przez Gracza opłaty za Grę.

4. Przy dokonywaniu rezerwacji Gry pokoju „SEX ROOM” Gracz składa elektroniczny podpis pod niniejszym regulaminem.

5. Każdy z Graczy przystępujących do Gry akceptuje postanowienia Regulaminu.

6. Dokonując rezerwacji elektronicznej Klient potwierdza, że każdy z Graczy akceptuje postanowienia Regulaminu oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i osób, które wprowadził do Lokalu.

SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W GRZE „SEX ROOM”

7. Gra odbywa się w Lokalu Organizatora, w pokoju „Sex Room”. Warunkiem uczestnictwa w Grze „Sex Room” jest pełnoletność Gracza.

8. Gracz akceptujący Regulamin oświadcza, że ma świadomość, akceptuje i nie będzie dochodził wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń niepieniężnych lub pieniężnych wynikających z tego, że:

  • Gra naraża Gracza na styczność z wulgarnymi treściami;
  • Gra może wywołać odrazę i nieprzyjemne odczucia,
  • Gra zawiera  treści powiązane z tematyką „sexu”,
  • Atmosfera w pokoju jest podszyta treściami o charakterze seksualnym a Gracz może odczuwać dyskomfort;
  • W pokoju obecna jest tematyka seksualna dlatego w trakcie Gry możesz napotkać przedmioty używane do zaspokajania potrzeb seksualnych;
  • Organizatorzy w sposób realistyczny przedstawili atmosferę  miejsca przeżyć intymnych;
  • Pokój nie jest miejscem przeznaczonym do aktów sexualnych, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji gra zostanie przerwana.

9. Akceptując Regulamin oświadczasz, że w przeszłości nie stwierdzono u Ciebie chorób psychicznych, nie leczysz się psychiatryczne, nie jesteś chory na depresję, nie zażywasz leków, które mogłyby potęgować niekomfortowe doznania związane z Grą, nie masz schorzeń natury kardiologicznej lub pulmonologicznej, nie jesteś osobą w ciąży (dotyczy również osób niebinarnych będących w ciąży, a nieidentyfikujących się jako kobieta), nie cierpisz na jakichkolwiek zaburzenia lub stany lękowe.

10. Zakazana jest Gra po użyciu substancji odurzających i psychoaktywnych. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu akceptujesz zasadę, zgodnie z którą przerwanie przez Ciebie lub innych Graczy Gry wywołane: strachem, oburzeniem, odrazą, niekontrolowanymi reakcjami układu nerwowego, napadami lękowymi, płaczem, krzykiem lub jakimkolwiek dyskomfortem nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku zwrotu pieniędzy.

11. Akceptując Regulamin akceptujesz zasadę, że po przekroczeniu progu „Sex Room”, bez względu na to czy spędzisz w pokoju cały czas przeznaczony na Grę czy jedynie chwilę, wygasa Twoje uprawnienie do zwrotu jakiejkolwiek części zapłaty za udział w Grze.

12. Akceptując Regulamin potwierdzasz że zapoznałeś się z opisem pokoju Sex Room i nie będziesz rościł żadnych pretensji ze względu na wystrój, atmosferę i rekwizyty znajdujące się we wnętrzu.

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

13. Zakazuje się udziału w Grze osobom wyraźnie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych. Pracownicy Lokalu mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, jeżeli którykolwiek z Uczestników złamie tą zasadę.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i psychoaktywnych.

15. Udział w Grze nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań, związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników zachowuje się ww. sposób jest uprawniony do przerwania Gry. W takich przypadkach Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia drzwi i przerwania Gry w razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientowi i Uczestnikom.

17. Wszyscy Gracze uczestniczący w danej Grze ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność finansową z Graczem, który dopuścił się powstania szkody na mieniu, za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora.

18. Przebieg gry jest monitorowany. Klient oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie nagrań z monitoringu w celu ochrony mienia Organizatora i bezpieczeństwa Uczestników Gry, a także dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec Uczestników, którzy dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub z Regulaminem.

19. Zakazane jest wnoszenie i używanie przez Klienta i Uczestników jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych i budowlanych, w szczególności: broni, noży, amunicji, maczet, tasaków, śrubokrętów, kluczy hydraulicznych, materiałów łatwopalnych, innych materiałów niebezpiecznych etc.

20. Gra jest niewskazana dla kobiet w ciąży, osób pod wpływem narkotyków / środków odurzających / osób pod wpływem „dopalaczy”, osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, schizofrenię, osoby z chorobami krążenia lub z wadami serca, a także leczących się psychiatrycznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób, których dotyczą ww. stany lub przypadłości.

21. Każdy gracz akceptujący niniejszy Regulamin oświadcza, że nie należy do kategorii osób wskazanych w punkcie powyżej, a przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia – zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki w związku z zaistnieniem jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń.

22. Każdy Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

23. Regulamin wraz z zatwierdzonym przez Gracza regulaminem pn. „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.” przewiduje wszystkie prawa i obowiązki stron zawartej umowy o organizację przez Organizatora na rzecz Graczy wydarzenia rozrywkowego polegającego na udziale w grze „Sex Room”.

24. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia odbycie gry w „Sex Room”. Jeśli z tego powodu Gra się nie odbędzie Gracz zostanie obciążony opłatą rezerwacyjną, która stanowi ekwiwalent finansowy szkody Organizatora spowodowanej nieprzystąpieniem do Gry i wystąpieniem tzw. „pustych godzin”.

25. Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług lub z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

26. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się postanowienia „REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”.

Dziś 09:00 - 24:00Godziny otwarcia
ul. Grochowska 23/31, WarszawaZobacz na mapie
+48 881 612 321Zadzwoń
Regulamin
© Black Cat Escape Room. Wszelkie prawa zastrzeżone.