REGULAMIN SZCZEGÓLNY UDZIAŁU W GRZE „POWSTANIE WARSZAWSKIE”

Cieszymy się, że zdecydowałeś się na Grę w „POWSTANIU WARSZAWSKIM” organizowanym przez Black Cat Escape Room sp. z o.o. Musisz mieć świadomość, że Poniżej znajdziesz zbiór zasad i warunków, których akceptacja jest niezbędna dla przystąpienia do rozgrywki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem udziału w Grze w pokoju „POWSTANIE WARSZAWSKIE” jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, potwierdzenie, że wszystkie postanowienia Regulaminu są dla Ciebie jasne i zrozumiałe oraz, że bezwzględnie akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod jego treścią.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują zapisy dokumentu „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”, zamieszczonego na stronie internetowej: https://blackcat.pl/regulamin Poprzez złożenie oświadczenia na dole Regulaminu akceptujesz również postanowienia ww. regulaminu.

3. Przy dokonywaniu rezerwacji Gry pokoju „POWSTANIE WARSZAWSKIE” w lokalu Black Cat Escape Room sp. z o.o. akceptacja Regulaminu poprzedza dokonanie przez Gracza opłaty za Grę.

4. Przy dokonywaniu rezerwacji Gry pokoju „POWSTANIE WARSZAWSKIE” Gracz składa elektroniczny podpis pod niniejszym regulaminem.

5. Każdy z Graczy przystępujących do Gry akceptuje postanowienia Regulaminu.

6. Dokonując rezerwacji elektronicznej Klient potwierdza, że każdy z Graczy akceptuje postanowienia Regulaminu oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i osób, które wprowadził do Lokalu.

SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W GRZE „POWSTANIE WARSZAWSKIE”

7. Gra odbywa się w Lokalu Organizatora, w pokoju „Powstanie Warszawskie”. Warunkiem uczestnictwa w Grze „Powstanie Warszawskie” jest ukończone 13 lat  Gracza.

8. Gracze poniżej 12 r.ż powinni uczestniczyć w grze w obecności opiekuna.

9. Gracz akceptujący Regulamin oświadcza, że ma świadomość, akceptuje i nie będzie dochodził wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń niepieniężnych lub pieniężnych wynikających z tego, że:

  • Gra może wywołać lęk, nieprzyjemne odczucia,
  • Gra zawiera  treści powiązane z tematyką „Powstania Warszawskiego”,
  • Atmosfera w pokoju jest napięta, a Gracz może odczuwać dyskomfort,
  • Organizatorzy w sposób realistyczny przedstawili  miejsca i klimat z czasów „Powstania Warszawskiego”

10. Akceptując Regulamin oświadczasz, że w przeszłości nie stwierdzono u Ciebie chorób psychicznych, nie leczysz się psychiatryczne, nie jesteś chory na depresję, nie zażywasz leków, które mogłyby potęgować niekomfortowe doznania związane z Grą, nie masz schorzeń natury kardiologicznej lub pulmonologicznej, nie jesteś osobą w ciąży (dotyczy również osób niebinarnych będących w ciąży, a nieidentyfikujących się jako kobieta), nie cierpisz na jakichkolwiek zaburzenia lub stany lękowe.

11. Zakazana jest Gra po użyciu alkoholu i substancji odurzających. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu akceptujesz zasadę, zgodnie z którą przerwanie przez Ciebie lub innych Graczy Gry wywołane: strachem, oburzeniem, niekontrolowanymi reakcjami układu nerwowego, napadami lękowymi, płaczem, krzykiem lub jakimkolwiek dyskomfortem nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku zwrotu pieniędzy.

12. Akceptując Regulamin akceptujesz zasadę, że po przekroczeniu progu pokoju „Powstanie Warszawskie”, bez względu na to czy spędzisz w pokoju cały czas przeznaczony na Grę czy jedynie chwilę, wygasa Twoje uprawnienie do zwrotu jakiejkolwiek części zapłaty za udział w Grze.

13. Akceptując Regulamin potwierdzasz, że zapoznałeś się z opisem pokoju „Powstanie Warszawskie” i nie będziesz rościł żadnych pretensji ze względu na wystrój, atmosferę i rekwizyty znajdujące się we wnętrzu.

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

14. Zakazuje się udziału w Grze osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Lokalu mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, jeżeli którykolwiek z Uczestników złamie tą zasadę.

15. Zakazuje się wnoszenia do pokoju gry napojów alkoholowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

17. Udział w Grze nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań, związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów Pokoi. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników zachowuje się ww. sposób jest uprawniony do przerwania Gry. W takich przypadkach Klientowi i Uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia drzwi i przerwania Gry w razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientowi i Uczestnikom.

19. Wszyscy Gracze uczestniczący w danej Grze ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność finansową z Graczem, który dopuścił się powstania szkody na mieniu, za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora.

20. Gracz oświadcza, że został poinformowany i wie, że w scenariuszu w pokoju „Powstanie Warszawskie” przewidziano udział aktorów.

21. Gracz oświadcza, że nie będzie naruszał nietykalności cielesnej aktorów Black Cat Escape Room sp. z o.o. ( szarpanie, popychanie, uderzanie, kopanie, przytrzymywanie wbrew woli aktora etc.) a w przypadku wyrządzenia szkód na osobie lub mieniu aktora bądź Organizatora – zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wiążące się z takimi zdarzeniami oraz uiścić karę pieniężną w wysokości 1000 pln.

22. Przebieg gry jest monitorowany. Klient oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie nagrań z monitoringu w celu ochrony mienia Organizatora i bezpieczeństwa Uczestników Gry, a także dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec Uczestników, którzy dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub z Regulaminem.

23. Zakazane jest wnoszenie i używanie przez Klienta i Uczestników jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych i budowlanych, w szczególności: broni, noży, amunicji, maczet, tasaków, śrubokrętów, kluczy hydraulicznych, materiałów łatwopalnych, innych materiałów niebezpiecznych etc.

24. Gra jest niewskazana dla kobiet w ciąży, osób pod wpływem narkotyków / środków odurzających / osób pod wpływem „dopalaczy”, osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, schizofrenię, osoby z chorobami krążenia lub z wadami serca, a także leczących się psychiatrycznie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w grze osób, których dotyczą ww. stany lub przypadłości.

25. Każdy gracz akceptujący niniejszy Regulamin oświadcza, że nie należy do kategorii osób wskazanych w punkcie powyżej, a przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia – zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki w związku z zaistnieniem jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń.

26. Każdy Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność.

Postanowienia końcowe

27. Regulamin wraz z zatwierdzonym przez Gracza regulaminem pn. „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.” przewiduje wszystkie prawa i obowiązki stron zawartej umowy o organizację przez Organizatora na rzecz Graczy wydarzenia rozrywkowego polegającego na udziale w grze „Powstanie Warszawskie”.

28. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia odbycie gry w „Powstaniu Warszawskim”. Jeśli z tego powodu Gra się nie odbędzie Gracz zostanie obciążony opłatą rezerwacyjną, która stanowi ekwiwalent finansowy szkody Organizatora spowodowanej nieprzystąpieniem do Gry i wystąpieniem tzw. „pustych godzin”.

29. Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług lub z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, będą rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Black Cat Escape Room sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

30. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się postanowienia „REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG przez BLACK CAT ESCAPE ROOM sp. z o.o.”.

Dziś 09:00 - 24:00Godziny otwarcia
ul. Grochowska 23/31, WarszawaZobacz na mapie
+48 881 612 321Zadzwoń
Regulamin
© Black Cat Escape Room. Wszelkie prawa zastrzeżone.